Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.pizzeriaufika.cz

jehož provozovatelem je

 

Pizzeria U Fíka s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, spisová značka C 93574

se sídlem náměstí Míru 45, 763 16 Fryšták

IČ: 05102332

 

 1. Úvodní ustanovení
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele Pizzeria U Fíka s.r.o., se sídlem náměstí Míru 45, 763 16 Fryšták, IČ: 05102332 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.pizzeriaufika.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  1.2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. V případě, že prodávající změní, doplní nebo zruší znění těchto obchodních podmínek, vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se budou řídit obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.
 2. Objednávka

2.1 Objednávka může být uskutečněna prostřednictvím e-shopu na stránkách objednavka.pizzeriaufika.cz nebo telefonicky na čísle 739 288 042.

2.2 V případě provedení objednávky přes webové rozhraní prodávajícího bude přijetí objednávky potvrzeno na kupujícím uvedený e-mail.

 

 1. Platební a dodací podmínky

3.1 Zboží je placeno při dodání v hotovosti nebo stravenkami.

3.2 Rozvoz je poskytován pouze při objednávce nad 150,- Kč.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy
  4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 2. Práva z vadného plnění
  5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3 Kupující je povinen veškeré reklamace hlásit bez prodlení na provozovně. Místem reklamace je adresa provozovny.

 1. Informace pro spotřebitele
  6.1. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2
  E-mail: adr@coi.cz Web: www.adr.coi.cz
  Kupující – spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: www.ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Ochrana osobních údajů dle GDPR
  7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  7.2. Kupující bere na vědomí a poskytuje souhlas prodávajícímu se zpracováním osobních údajů kupujícího za účelem plnění závazků z uzavřené smlouvy. Za tímto účelem jsou zpracovávány: jméno a příjmení či obchodní firma, IČ, bydliště či sídlo, dodací adresa, telefonní kontakt a e-mail a dále veškeré odběratelem poskytnuté osobní údaje.
  7.3. Osobní údaje jsou zpracovávány formou archivace v elektronické a listinné podobě v šifrovaných programech a uzamykatelných prostorách. Přístup k těmto má pouze proškolený personál.
  7.4. Prodávající je oprávněn předat třetí osobě osobní údaje kupujícího pouze za účelem plnění zakázky (např. subdodavateli či dopravci). S takovým předáním osobních údajů kupující souhlasí.
  7.5. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání obchodního vztahu + záruční doby. Po uplynutí těchto lhůt budou zpracovány pouze z důvodu archivace dle zvláštních právních předpisů. S tím kupující vyslovuje souhlas.
  7.6. Dohled nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
  7.7. Osobní údaje přesněji e-mail, budou použity pro zasílání obchodního sdělení. Pro odhlášení se z odběru, stačí napsat: „nezasílat“

 

 1. Závěrečná ustanovení
  8.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  8.2. Fotografie zobrazující zboží na internetovém obchodu jsou pouze informativní. Chyby a omyly v textech u produktů jsou vyhrazeny.
  8.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2024